Verbinding ontstaat door aanraking…

Hoe handen IMG_1591komt het dat mensen in hun werk soms heel weinig betrokkenheid en motivatie tonen terwijl ze zich in hun vrije tijd vol inzet bezig houden met hobby’s en daarbij rollen vervullen en verantwoordelijkheid nemen die in hun werk ongedacht en ongekend zijn?

Betrokkenheid in een organisatie blijkt uit de wijze waarop mensen hun eigen motieven hebben verbonden, kunnen verbinden aan wat maatgevend is binnen het werksysteem; de doelstellingen, het waartoe van een organisatie, het collectief. We horen hier veelal twee (tegengestelde) benaderingen. Enerzijds de opvatting dat betrokkenheid kan worden afgedwongen, dat mensen ‘moeten en kunnen worden gemotiveerd’. De andere opvatting stelt dat je de juiste verleidingen moet weten te vinden. Er is echter nog een ander uitgangspunt mogelijk. In die optiek ontstaat echte betrokkenheid vanuit een open en heldere dialoog; een opbouwende exploratie van dat wat ieder echt nodig acht. Nee, geen poldermodel, maar echte verdieping tussen mensen. Constructieve confrontatie, kritische reflectie, samen zoeken en durven even niet te weten om tot een nieuw weten te kunnen komen. Echte betrokkenheid vraagt aanraking:  aanraken van wat we werkelijk van belang vinden…

management by reflection

Onder het motto: “je moet op tijd stilstaan, om verder te komen en afstand nemen om dichterbij te komen..”, organiseren wij een aantal trainingen en workshops die “actieve reflectie” als kernbegrip hebben. In een tijd die vooral wordt gekenschetst door snelheid, turbulentie en informatieovervloed, IMGP0835wordt de behoefte aan georganiseerde bezinningstijd steeds groter.

Dat het nodig is tijd te nemen om na te denken wordt algemeen onderkend. Leren vereist ook reflecteren. En, wat is een lerende organisatie zonder ‘lerend’ management? Om in termen van Aldous Huxley te spreken: “it’s not enough that you have (an) experience, it is what you do with it that makes the difference…”

De workshops en trainingen in dit kader bieden handvatten om eigen en andermans ervaringen effectief te gebruiken voor de eigen verdere ontwikkeling. Het aanbod varieert van een dagworkshop Action Learning Research, tot een meerdaagse werkbijeenkomst “Management en Authenticiteit” in Griekenland, Zuid Afrika of India.